pobierz plik formularza > > >

 pobierz plik Kryteria rekrutacji > > >

Kryteria rekrutacji

Kryteria wyboru Uczestników Misji gospodarczej płockich przedsiębiorców do Chin w dniach 6-11.09.2012 r. połączonej z udziałem w międzynarodowych targach pn. „The 16th China International Fair for Investment and Trade” (CIFIT), odbywających się w mieście Xiamen, realizowanej przez Gminę Miasto Płock w ramach projektu pt.: „Promocja Mazowsza poprzez wypromowanie Płocka jako Miasta przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013, Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7 Promocja Gospodarcza, zwanej dalej Misją.

Warunki uczestnictwa

Uczestnikami Misji mogą być wyłącznie przedsiębiorcy posiadający siedzibę i prowadzący działalność na terenie Miasta Płocka. Priorytetowo traktowani będą przedsiębiorcy należący do sektora MŚP. Planowana liczba uczestników: 8 przedsiębiorców.

 

 

Opis/pytanie

Dokument źródłowy

Skala punktowa

K R Y T E R I A   W E J Ś C I A

 

1

 

Przedsiębiorca posiada siedzibę i prowadzi działalność na terenie miasta Płocka

 

Odpis z Rejestru Przedsiębiorców

KRS lub zaświadczenie o wpisie

do Centralnej Ewidencji i Informacji       o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wydane nie później niż na 6 miesięcy przed terminem składania Wniosku,

(oryginał bądź kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”)

 

 

TAK

 

NIE

 

2

 

Przedsiębiorca prowadzi działalność minimum 18 miesięcy na terenie miasta Płocka (na dzień złożenia wniosku)

 

Odpis z Rejestru Przedsiębiorców

KRS lub zaświadczenie o wpisie

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wydane nie później niż na 6 miesięcy przed terminem składania Wniosku,

(oryginał bądź kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”)

 

 

TAK

 

NIE

 

3

 

 

Przedsiębiorca posiada zakres

działalności gospodarczej zgodny z tematyką organizowanego

wydarzenia gospodarczego – Misji

 

 

Odpis z Rejestru Przedsiębiorców

KRS lub zaświadczenie o wpisie

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(CEIDG)

 

wydane nie później niż na 6 miesięcy przed terminem składania Wniosku,

(oryginał bądź kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”)

 

 

Tak

 

Nie

 

 

4

 

 

Przedsiębiorca wykazuje gotowość podjęcia współpracy

kapitałowej, handlowej i/lub

technologicznej z partnerem

zagranicznym

 

 

Oświadczenie wnioskodawcy

Opis planowanego przedsięwzięcia

 

Maksymalnie 2 pkt

 

 

5

 

 

Wielkość przedsiębiorcy*

 

Oświadczenie wnioskodawcy

 

 

Maksymalnie 2 pkt

 

 

6

 

 

Przedsiębiorca posiada doświadczenie w zakresie

działań promocyjno informacyjnych (w ciągu ostatnich 2 lat) ukierunkowanych na

zdobywanie nowych kontraktów

handlowych

 

 

Oświadczenie wnioskodawcy

 

 

Maksymalnie 2 pkt

 

 

7

 

 

Przedsiębiorca posiada stronę internetową

 

 

Oświadczenie wnioskodawcy

 

Maksymalnie 2 pkt

 

 

8

 

 

Kolejność zgłoszeń

 

W pierwszej kolejności zakwalifikowani zostaną  przedsiębiorcy  o najwyższej liczbie punktów

 

 

Tak

 

Nie

 

Łączna ilość punktów    8

 

* UWAGA! Należy podać wielkość przedsiębiorstwa biorąc pod uwagę definicję MŚP zgodnie z kwalifikatorem zawartym na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl/index/index/1408

 

© by Urząd Miasta Płock, 2012