pobierz plik Regulamin > > >

Regulamin wyjazdowej misji gospodarczej płockich przedsiębiorców do Chin w dniach 6-11.09.2012 r. połączonej z udziałem w międzynarodowych targach pn. „The 16th China International Fair for Investment and Trade ” (CIFIT), odbywających się w mieście Xiamen w terminie 8-11.09.2012., realizowanej przez Gminę Miasto Płock w ramach projektu pt.: „Promocja Mazowsza poprzez wypromowanie Płocka jako Miasta przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7 Promocja Gospodarcza, zwanej dalej misją

 

 1. Postanowienia wstępne

 1. Misja jest organizowana przez Gminę Miasto Płock w ramach projektu pt.: „Promocja Mazowsza poprzez wypromowanie Płocka jako Miasta przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7 Promocja Gospodarcza.

 2. W Misji mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy posiadający siedzibę i prowadzący działalność w Płocku. Planowana liczba Uczestników: 8 przedsiębiorców (maksymalnie 1przedstawiciel reprezentujący 1 przedsiębiorcę).

 3. Regulamin określa:

   1. cele uczestnictwa w Misji,
   2. zasady zgłaszania Wniosku o uczestnictwo,
   3. koszty udziału przedsiębiorcy w Misji,
   4. kryteria oraz sposób oceny wniosków o uczestnictwo,
   5. sposób informowania o przeprowadzeniu naboru.

 

 1. Cele uczestnictwa w misji

Celem misji jest wypromowanie Płocka jako Miasta przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii oraz stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami z Płocka, zwanymi dalej Uczestnikami Misji i przedsiębiorcami z Chin, umożliwiającej nawiązanie współpracy gospodarczej.


 1. Zasady zgłaszania Formularza uczestnictwa

 1. Przedsiębiorca składa Formularz Uczestnictwa w Misji wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami na potwierdzenie spełnienia kryteriów rekrutacji do udziału w Misji.

 2. Wzór Formularza uczestnictwa stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. Kryteria Rekrutacji do udziału w Misji stanowią Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu.

 4. Formularz Uczestnictwa wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać do dnia 03.08.2012 roku, do godziny 12, pocztą elektroniczną, faksem lub skanem do Biura Wykonawcy.

 5. Formularze Uczestnictwa złożone po terminie, o którym mowa w pkt 4 nie będą rozpatrywane.

 

 1. Kryteria oraz sposób oceny Formularzy Uczestnictwa Misji

 1. Do oceny kwalifikowalności przedsiębiorcy powołana będzie w Urzędzie Miasta Płocka Komisja Oceniająca.

 2. W skład Komisji wejdą Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju i Inwestycji oraz pracownicy Biura Obsługi Inwestora, Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich, Wydziału Zamówień Publicznych oraz Oddziału Informacji Miejskiej.

 3. Ocena dokonywana będzie na podstawie analizy Formularza Uczestnictwa.

 4. W Misji może wziąć udział maksymalnie 1 przedstawiciel reprezentujący jednego przedsiębiorcę.

 5. Do udziału w Misji zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 8 przedsiębiorców.

 

 1. Koszty udziału Przedsiębiorcy w misji

 1. Koszty uczestnictwa przedsiębiorcy w Misji pokrywane będą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Miasta Płocka w ramach projektu pt.: „Promocja Mazowsza poprzez wypromowanie Płocka jako Miasta przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7 Promocja Gospodarcza i obejmują:

  1. Koszt przelotu/przejazdu (bilet) na trasie Warszawa-Xiamen-Warszawa;
  2. Koszty zakwaterowania w hotelu/hotelach;
  3. Koszty transferów (przejazdów) lokalnych;
  4. Koszty biletów wstępu na targi CIFIT;
  5. Koszty organizacji spotkań roboczych i logistyki w czasie misji;
  6. Przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z uczestnictwem w Misji, tj. wspólnego katalogu Uczestników misji;
  7. Postanowienia końcowe.
 1. Szacowany koszt udziału jednego Uczestnika Misji wynosi ok. 15.000 PLN.

 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Misji w terminie późniejszym niż 15 dni przed jego rozpoczęciem, Uczestnik rezygnujący z uczestnictwa w Misji zobowiązuje się zwrócić organizatorowi wszystkie poniesione koszty związane z jego udziałem w Misji.

 

       VI.  Sposób informowania o przeprowadzeniu naboru

 1. Informacja o Misji wraz z Regulaminem i wymaganymi załącznikami zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka.

 2. Lista przedsiębiorców zakwalifikowanych do udziału w Misji zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka do dnia 16.08.2012r.

 

       VII.  Postanowienia końcowe  

 1. Podmioty, które wezmą udział w Misji są zobowiązane do informowania, że ich udział w Misji został sfinansowany w ramach projektu pt.: „Promocja Mazowsza poprzez wypromowanie Płocka jako Miasta przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7 Promocja Gospodarcza.

 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu misji.

 3. Uczestnik Misji zobowiązuje się do pełnego i aktywnego uczestnictwa w przygotowanym przez Wykonawcę programie Misji oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Umowy o dofinansowanie uczestnictwa w Misji. Umowa zawarta zostaje pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Misji.  Uczestnikowi Misji udzielane jest dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 4. Uczestnik Misji nieobecny na jakimkolwiek przedsięwzięciu (punkcie programu) zorganizowanym w ramach programu z jakichkolwiek przyczyn, zobowiązany jest do opłacenia 100% kwoty ujętej w Umowie o dofinansowanie udziału w Misji oraz kosztów dodatkowych poniesionych przez wykonawcę na skutek takiej nieobecności.

 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania organów władz miejscowych, które skutkują wykluczeniem Uczestnika z Misji.

 6. W przypadku naruszenia ustalonych zasad, Uczestnik Misji jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Wykonawcę wydatków, związanych z uczestnictwem tego Uczestnika w Misji, będących konsekwencją naruszenia ustalonych zasad.

 7. W prawnie dopuszczalnym zakresie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:

   1. Bezpieczeństwo Uczestników Misji w trakcie jej trwania;
   2. Szkody tytułem utraty majątku sprowadzanego przez Uczestnika Misji;
   3. Inne szkody lub straty (w tym bez ograniczeń utratę wartości bądź zysków, straty tytułem przerw w pracy, utraty danych, awarii systemu komputerowego, inne szkody handlowe).
   4. W przypadku zdarzeń nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie, decydujące znaczenie ma decyzja Organizatora Misji.
 1. W trakcie trwania Misji będą robione zdjęcia i nagrania. Nagrania i zdjęcia ukazujące logotypy, znaki handlowe wystawiane przez Uczestników Misji mogą być używane w celu promocji wydarzenia w różnych mediach (dokumenty, telewizja, Internet itp.)

 2. Uczestnik Misji wyraża zgodę na publikowanie przez Organizatora Misji ewentualnych artykułów prasowych, zdjęć, informacji o produktach oraz broszur przed, w trakcie i po seminarium, jeżeli działania te mają na celu propagowanie Misji jego Uczestnika.

 3. Uczestnik Misji gwarantuje, że wszystkie elementy graficzne, projekty oraz zdjęcia przekazane do Wykonawcy:

   1. Stanowią materiał oryginalny;
   2. Są opłacone przez Uczestnika Misji;
   3. Nie stanowią podstawy do pociągnięcia do odpowiedzialności tytułem naruszenia praw autorskich.
 1. Uczestnik Misji jest zobowiązany do przestrzegania wymogów Organizatora targów CIFIT w zakresie 

             zwalczania nieuczciwej konkurencji.

 

Załącznik:

 1. Formularz Uczestnictwa

 2. Kryteria Rekrutacji

 

© by Urząd Miasta Płock, 2012